Osaka Disaster Prevention Net
Yono River, Takahashi, Ikeda City
Minoh River, Minohgawabashi, Minoh City
Senri River, Kasugabashi, Toyonaka City
Tenjiku River, Tenjikugawabashi, Toyonaka City
Takagawa, Suirokyo, Suita City
Akuta River, Akutagawabashi, Takatsuki City
Hio River, Hiogawabashi, Takatsuki City
Nyoze River, Tendobashi, Takatsuki City
Minase River, Minasegawabashi, Shimamoto Town
Ibaraki River, Tekurabashi, Ibaraki City
Yamada River, Settsu City
Hotani River, Yamagaitobashi, Hirakata City